คำขอใช้บริการยานพาหนะ  เขตบริการเชียงราย

1. ข้อมูลผู้จองรถ
จากหน่วยงาน
ผู้อนุมัติ
ลงค่าน้ำมันหน่วยงาน
  รหัสงานย่อย(ถ้ามี)  
* สามารถเพิ่มหลายหน่วยงานได้
 

ชื่อ   สกุล   
อีเมล์ผู้ขอ @doitung.org
เบอร์โทรภายใน
เบอร์มือถือ

2. ข้อมูลการใช้รถ
จำนวน คัน จำนวน คัน
จำนวน คัน จำนวน คัน
จำนวน คัน จำนวน คัน
จำนวน คัน จำนวน คัน
วัน/เดือน/ปี ที่ใช้รถ   เวลา
วัน/เดือน/ปี ที่กลับ   เวลา
รวมเวลาที่ใช้รถ   วัน

3. สถานที่และประเภทการใช้บริการ
สถานที่   เลือกจังหวัด 
สถานที่ต้นทาง
สถานที่ปลายทาง
ประเภทการใช้รถบรรทุก     
 
 
วัตถุประสงค์การใช้รถ
หมายเหตุ
 
Copyright 2008 Doitung Development Project. All Rights Reserved .