ภาพกิจกรรม อบรมภารกิจ นอนเวรไฟป่า วันที่ 2 มีนาคม 2560