ภาพกิจกรรม ทำความสะอาดแนวกันไฟครั้งที่ 1 วันที่ 18 มีนาคม 2560