ภาพกิจกรรม ทำความสะอาดแนวกันไฟครั้งที่ 2 วันที่ 3 เมษายน 2560