คำสอนแม่ฟ้าหลวง :
คนดี· :::เราจะทำอะไรก็พยายามที่จะทำให้ในทางซื่อสัตย์สุจริต เพราะว่าถ้าคนเราคนหนึ่งทำโดยความซื่อสัตย์สุจริตและคนอื่นๆทำด้วย ก็เลยเป็นประโยชน์ส่วนรวม นั่นก็จะเป็นความเจริญของประเทศ (จากหนังสือ ดั่งสายธาร ศรีนครินทร์แห่งแผ่นดิน)   คนดี· :::คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนดีที่ไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง และไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆ แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม (จากหนังสือ ดั่งสายธาร ศรีนครินทร์แห่งแผ่นดิน)   คนดี· :::ถ้าจะเป็นคนดี จะมีอะไรอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีอย่างละนิด อย่างละหน่อยแล้วแต่สังคม อย่างไรก็ตาม มี Principle ง่ายๆ หลักการหนึ่ง หลักการใด เช่นฉันจะไม่ให้ลูกฉันเป็นคนโกหกขโมยหลักการใหญ่ๆ ทางจริยธรรมต้องมีแน่นอน (จากหนังสือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) คนดี :::สอนให้เด็ก honest คือพูดความจริงเท่านั้น ถ ้าจะพูดไป ทุกอย่างมาจากทูลกระหม่อม ( สมเด็จพระบรมราชชนก ) ทูลกระหม่อมตั้งพระทัยที่จะทำอะไรเพื่อให้ประเทศดีขึ้น มีความตั้งใจอย่างเดียวเพื่อจะทำสิ่งที่ดีให้ประเทศ เพราะฉะนั้น คือ ต้องให้เป็นคนดี แม่ไม่ใช้คำมาก คือ ต้องเป็นคนดี (จากหนังสือ พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข) ความถูกต้อง :::การรู้จักแยกแยะความดี ความเลว ความถูกต้องเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญมาก การมีชีวิตอยู่ในโลกได้และประสบความสำเร็จนั้น ต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้องด้วย (จากหนังสือ พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข) ความถูกต้อง :::จงมีความนึกคิดและปฏิบัติ ในทางที่ดีที่ถูกที่เหมาะสมอยู่เสมอ (จากหนังสือ พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข) ความรับผิดชอบ :::ในครอบครัวเรา ( ความรับผิดชอบ ) เป็นของที่ไม่ต้องคิดเป็นธรรมชาติสิ่งที่สอนอันแรก คือ เราจะทำอะไรให้เมืองไทย ถ้าไม่มีความรับผิดชอบจะไปช่วยเมืองไทยได้อย่างไร ทุกอย่างออกมา จากนั้นถ้าจะเอาหลักการต้องเป็นคนดี นี่คือหลักการ เพื่อจะช่วยอะไรได้ สิ่งเหล่านี้ ฉันเป็นคนพูดออกมา (จากหนังสือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ความจริงของชีวิต :::คนเราเมื่ออยู่ในโลก จะต้องเรียนรู้ความจริงต่างๆ ของโลกไว้ เพื่อให้มีชีวิตอยู่ในโลกได้ (จากหนังสือ พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข) ความจริงของชีวิต :::คนเราทุกคนต้องปรับตัว· ถ้าปรับก็ไม่มีเรื่อง ฉันเองก็ต้องปรับตัว (จากหนังสือ พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข) ความจริงของชีวิต :::อย่าลืมว่าแต่ละคนมีความดีบริสุทธิ์ไม่ทั้งหมด เพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีบกพร่องอะไรบ้างก็ต้องยอมรับนี่คือสภาพของคนปกติ บริสุทธิ์สมบูรณ์ ดีพร้อม มีแต่ธรรมะ คนจริงๆแล้วต้องมีข้อไม่ดีอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นขอให้มองกันในแง่ดี แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี (จากหนังสือ ดั่งสายธาร ศรีนครินทร์แห่งแผ่นดิน) ความพอดี :::ความพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นด้วยตัวของเราเอง ถ้าเปรียบเทียบตนเองกับคนที่มีมากกว่า เราจะรู้สึกด้อย ถ้าเทียบกับที่ด้อยกว่า เราก็ดูมีมาก ดังนั้นถ้าไม่รู้จักพอ มีเท่าไรก็ไม่อาจพอได้ (จากหนังสือ ดั่งสายธาร ศรีนครินทร์แห่งแผ่นดิน) ความพอดี :::ต้องรู้จักทำตามสมควร ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ความสมควรความเหมาะสม ความพอดี เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเอาใจใส่ศึกษาให้รู้ว่าเป็นอย่างไร ศึกษาได้โดยจิตที่มีสมาธิค่อยๆ พิจารณาไตร่ตรอง (จากหนังสือ พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข) ความมีระเบียบวินัย :::คนเราต้องรู้จักบังคับตนเอง ถ้าปล่อยตามบุญตามกรรมก็จะไม่เจริญดังเช่นการเลี้ยงเด็ก ต้องกำหนดเวลานอน เวลาเรียน เวลารับประทานอาหาร เวลาพักผ่อน ทุกอย่างต้องให้เป็นไปตามเวลา ถ้าไม่เช่นนั้น ก็จะไม่เจริญเติบโต ไม่มีสติปัญญา (จากหนังสือ ดั่งสายธาร ศรีนครินทร์แห่งแผ่นดิน) ความมีระเบียบวินัย :::เด็กๆ ต้องฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้เข้มแข็ง เป็นระเบียบและสุจริต เพื่อประโยชน์ของตนในภายหน้า เพราะคนที่ไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ในระเบียบและความดี ยากนักที่จะได้ประสบความสำเร็จและความเจริญอย่างแท้จริงในชีวิต (พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่เยาวชนของชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2526 จากหนังสือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ความมีระเบียบวินัย :::ทุกอย่างที่ทำต้องตามเวลา ต้องตรงเวลาและเวลาที่จะทำอะไรก็ต้องทำ ไม่ใช่ไปไถลเล่น ไปทำโน่นทำนี่ และเรื่องการรับประทานก็ต้องเป็นเวลาเหมือนกัน ต้องมีระเบียบในด้านนี้ (จากหนังสือ 80 พรรษา แม่ฟ้าหลวง) ความเข้มแข็ง :::ต้องร่างกายแข็งแรงก่อน แล้วจิตใจจึงเข้มแข็ง ทำอะไรได้ (จากหนังสือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ความมีสติ :::คนเราไม่ควรลืมตัว ไม่อวดดี ไม่ถือดีว่าตนเก่ง (จากหนังสือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ความมีสติ :::อนัตตา คือ ความไม่มีตน บังคับไม่ได้ ส่วนอัตตา คือ ตัวตนของเราซึ่งเป็นส่วนที่บังคับได้ คนเราต้องรู้จักบังคับตนเอง ถ้าปล่อยตามบุญตามกรรมก็ไม่เจริญ (จากหนังสือ ดั่งสายธาร ศรีนครินทร์แห่งแผ่นดิน) ความพยายาม :::ความพยายาม courage และ volonte 3 สิ่งนี้ควรให้มีติดตัวอยู่เสมอ นั่นแหละจะทำอะไรได้สำเร็จทุกอย่าง (courage แปลว่า ความกล้าที่จะทำด้วยความเด็ดขาด volonte แปลว่าความอยากทำด้วยความเต็มใจ... ผู้แปลแก้วขวัญ วัชโรทัย) (จากหนังสือ ดั่งสายธาร ศรีนครินทร์แห่งแผ่นดิน) ความอดทน :::อยู่ในสังคม จึงต้องไม่รังแกคน· ต้องอดทน (จากหนังสือ พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข) การใช้จ่าย :::เงินไม่ใช่เป็นนายเรา เราต้องเป็นนายเงิน (จากหนังสือ พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข) การศึกษา :::เรียนหนังสือให้ดี จะได้ให้ความรู้มาช่วยประเทศ ช่วยคนไทย สงสารคนไทยที่ยังยากจนที่เคราะห์ร้ายกว่าเรามาก (จากหนังสือ สมเด็จย่า 85 ชันษา) สิทธิเสรีภาพ :::ทุกคนย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะกระทำสิ่งใดๆ ก็ได้จริง แต่บางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำได้เมื่ออยู่ตามลำพัง และบางสิ่งบางอย่างก็กระทำไม่ได้ เพราะจะต้องคำนึงถึงและเคารพในสิทธิของผู้อื่นเสมอ (จากหนังสือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของแผ่นดิน) ศาสนา :::เขานับถือศาสนาอะไรก็ให้นับถือแบบนั้นเถิด เด็กๆ ทุกคนต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว (จากหนังสือ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่าของแผ่นดิน) จริยธรรม :::จำไว้นะ อิสสา คือริษยา เป็นตัวการที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย และทำให้เสื่อมได้ เพราะฉะนั้น ให้ละเว้นอย่าให้มีอิจฉา หรือริษยาได้ (จากหนังสือ พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข)
You are here: