แบบฟอร์ม เบิกจ่ายเงิน

แบบฟอร์ม เบิกจ่ายเงิน 

ใบเบิกเงินทดรองและเคลียร์  Download

ใบเบิกเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  Download

ใบเบิกค่าใช้จ่าย  Download

ใบแทนใบเสร็จรับเงิน  Download

เอกสารแนบกรณีใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานรับเงิน  Download

ใบขออนุมัติซื้อ-ว่าจ้างทำของ(โดยไม่ผ่านหน่วยงานจัดหา) Download

Last Updated on Wednesday, 30 March 2016 16:34

You are here: