มูลนิธิสยามกัมมาจล เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

เมื่อวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2553 มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำคณะครูแกนนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จำนวน 31 คน จาก 19 โรงเรียน 15 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศจากกิจกรรมโครงการประกวดเรื่องเล่าพอเพียง และผู้บริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูดังกล่าวเข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จากโครงการและกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์จริง ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อต่อยอดความเข้าใจของคณะครู และเพื่อให้นำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนต่อไป

MOU ระหว่างกระทรวงสิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาป่าไม้ ระหว่าง 1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม และนายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 2) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายอภิลาศ โอสถานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และ 3) มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ โดย ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ

ตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จะให้การสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาเครือข่าย และอื่นๆ ในพื้นที่ภายใต้ความเห็นร่วมกัน

บันทึกความเข้าใจ

Last Updated on Tuesday, 08 June 2010 10:39

โครงการปลูกกล้วยเพื่อทําแนวกันไฟสีเขียวรอบพระตําหนัก

งานพัฒนาสังคม ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานเข้าร่วม โครงการปลูกกล้วยเพื่อทำแนวกันไฟสี เขียวรอบพระตำหนัก ฯ

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 นี้ โดยมีรายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้
08.45 น. ราษฏรทุกหมู่บ้าน หน่วยงานราชการ และพนักงานโครงการพัฒนาดอยตุง พร้อมกันที่ กอ.ร่วม ต้นตุง
09.00 น. ประธานกล่าวเปิดโครงการ ฯ
09.30 น. ร่วมกันปลูกกล้วยในพื้นที่ที่ได้ รับมอบหมายจนแล้วเสร็จ

Last Updated on Thursday, 03 June 2010 15:32

Read more...

คณะศึกษาดูงาน จาก San Patrignano ประเทศอิตาลี และคณะกรรมการปรามปรามยาเสพติดแห่งชาติ ประเทศอินโดนีเซีย (BNN)

คณะศึกษาดูงาน จาก San Patrignano ประเทศอิตาลี และคณะกรรมการปรามปรามยาเสพติดแห่งชาติ ประเทศอินโดนีเซีย (BNN) วันที่ 8-14 มกราคม 2551 คณะ San Patrignano San Pa เป็นศูนย์บำบัดผู้ที่เคยติดยาเสพติด ซึ่ง UNODC ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในต้นแบบของโลกด้านการแก้อุปทานยาเสพติด คณะ BNN และบริษัท Artha Graha อินโดนีเซีย

Last Updated on Thursday, 06 August 2009 14:36

Read more...

วันต่อต้านยาเสพติดสากล

unodc1เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดสากล มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ร่วมกันจัดงานแถลงความก้าวหน้าการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและการจัดการปัญหายาเสพติด ณ ร้านคาเฟ่ดอยตุง อาคารสีบุญเรือง ถนนสีลม ผู้มาร่วมงานมีทั้งสื่อมวลชน ผู้แทนจากองค์กรแก้ปัญหายาเสพติดนานาชาติ และเจ้าหน้าที่จากสหประชาชาติ ซึ่งในงานมีการเสนอบรรยายจากทั้งดอยตุงและจาก UNODC

Last Updated on Thursday, 03 June 2010 15:32

Read more...

You are here: