ตามรอยพระราชปณิธาน'แม่ฟ้าหลวง'


-1
การเดินทางอันยาวไกลต้องอาศัยความอดทน เช่นเดียวกับ พันธกิจการ "ปลูกคน" ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ค่อยๆ เติบโต งอกงาม อย่างมั่นคงแข็งแรง


เส้นทางการ "ปลูกคน" ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เริ่มต้นจาก "โครงการผู้นำเยาวชนชาวเขา" เมื่อกว่า 30 ปีก่อน ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง (อุทยานศิลปะวัฒนธรรม แม่ฟ้าหลวงในปัจจุบัน) จ.เชียงราย ที่ไม่เพียงให้โอกาสการศึกษาแก่เด็กชาวเขาจากถิ่นทุรกันดารในภาคเหนือเท่านั้น หากยัง "ปลูกรัก" หลากเรื่องราวลงในใจเยาวชนเหล่านั้นด้วย ทั้งความรักในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่ทันโลก รวมถึงความรักในวัฒนธรรมและถิ่นกำเนิดเพื่อไม่หลงลืมคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน

 

 

Last Updated on Tuesday, 23 May 2017 09:35

Read more...

ปลูกป่า ปลูกคน ตามพระราชปณิธานสมเด็จย่า ได้รับยกย่องเป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน

Thairath13092559จากโครงการ “ผู้นำเยาวชนชาวเขา” ที่มุ่งปลูกคนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อกว่า 30 ปีก่อน ซึ่งปัจจุบันคือ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ไม่เพียงให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กชาวเขาตามถิ่นทุรกันดารในภาคเหนือเท่านั้น หากยัง “ปลูกรัก” หลากเรื่องราวลงในใจเยาวชน ให้รักในวัฒนธรรมและถิ่นกำเนิด เพื่อจะได้ไม่หลงลืมคุณค่าแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน

เพื่อดำเนินงานตามพระราชปณิธานของสมเด็จย่าอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่พัฒนาคน และการเติบโตของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เผยว่า ปัจจุบันพันธกิจในการสร้างอาชีพ ที่สุจริตและยั่งยืน และการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้บนดอยตุงสำเร็จแล้ว รายได้ของชาวบ้านบนดอยตุงเพิ่มขึ้นจาก 3,772 บาท ในปี 2531 เป็น 78,457 บาทในปัจจุบัน และกว่าร้อยละ 70 ของพื้นที่ 93,515 ไร่ของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เปลี่ยนเป็นป่าอนุรักษ์และป่าเศรษฐกิจ ที่อำนวยประโยชน์ให้ชุมชนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่าง ยั่งยืน นอกจากนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ยังขยายการดำเนินงานไปยัง จ.เชียงราย, จ.น่าน รวมถึงอีก 3 ประเทศคือ สหภาพเมียนมา, อัฟกานิสถาน และอินโดนีเซีย จนได้รับการยกย่องให้เป็น ต้นแบบการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืนในเวทีระหว่างประเทศหลายแห่ง และมีบทบาทสำคัญในการจัดทำแนวปฏิบัติสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอีกด้วย ปัจจุบันโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายในการพลิกฟื้นผืนป่าดอยตุง และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการฝึกอาชีพและสร้างงานให้ชาวบ้านบนดอยตุง ผ่านการดำเนินงานของ 5 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ ท่องเที่ยว หัตถกรรม การเกษตร อาหารแปรรูป และคาเฟ่ดอยตุง ซึ่งสร้างรายได้เพียงพอเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่ปี 2545

 

Last Updated on Tuesday, 23 May 2017 09:34

Read more...

เชิญพี่ๆ น้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลวง จับจองเป็นเจ้าของหนังสือทรงคุณค่าหาอ่านยาก ‘แม่เล่าให้ฟัง’ และ ‘เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์’

book2

เชิญพี่ๆ น้องๆ ชาวแม่ฟ้าหลวง จับจองเป็นเจ้าของหนังสือทรงคุณค่าหาอ่านยาก  

‘แม่เล่าให้ฟัง’ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 13 และ ‘เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์’ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8

พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ซึ่งมูลนิธิฯ ได้จัดพิมพ์ขึ้นใหม่เมื่อปี 2559

ในราคาลด 20% จากราคาปกติเล่มละ 99 บาท ที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์ทุกสาขานะคะ

 

 

Last Updated on Wednesday, 22 March 2017 17:32

Read more...

ทุนการศึกษาของ 3 มหาวิทยาลัยจำนวน 22 ทุน

ประกาศทุนแม่ฟ้าหลวงตามที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ สนับสนุนทางการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี 2560 ให้กับเยาวชนใน
พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ พื้นที่โครงการขยายผล และบุตรพนักงาน นั้น

ปีการศึกษา 2560 นี้ มูลนิธิฯ ร่วมกับ 3 มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยพะเยา                   สนับสนุนให้ทุนจำนวน 15 ทุน
2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง            สนับสนุนให้ทุนจำนวน 2 ทุน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย       สนับสนุนให้ทุนจำนวน  5 ทุน

Last Updated on Thursday, 09 March 2017 16:00

Read more...

20ปี..เราไม่ลืมสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง

untitled-4_resize    อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ที่เมืองเชียงราย...ยามเย็นอันงดงาม วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 ฟากฟ้าเมืองเชียงรายมีลมพายุและหมู่เมฆปกคลุม

    แต่กระนั้นประชาชนผู้จงรักภักดีและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จย่า กว่า 200 คนจากทุกสารทิศ ที่แต่งกายด้วยผ้าแพรพรรณอย่างล้านนา ก็ไม่ย่อท้อ อยู่ร่วมพิธีเปิด นิทรรศการ “20 ปี...เราไม่ลืม” และเปิดตัวหนังสือ “อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง” ด้วยความอิ่มเอิบใจ ปลื้มปีติ

 

 

Last Updated on Tuesday, 26 April 2016 11:34

Read more...

You are here: