มิติใหม่ 'มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ'ยกระดับอาชีพอย่างมีคุณภาพ

DDเป็นที่ทราบว่า·"มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์" ดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ล้วนเกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจน และการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2515 ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี

Last Updated on Thursday, 21 August 2014 14:58

Read more...

ปลูกคนก่อน...ปลูกป่าจะตาม

ปลูกคนก่อน...ปลูกป่าจะตามอีกภารกิจ..ที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เร่งรีบ คือ หยุดการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งแต่ละวันจะมีข่าวเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม ขบวนการค้าไม่แปรรูปผิดกฎหมาย ที่นู่นบ้าง ที่นี่บ้าง

นั่นเป็นการ แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ...แต่ก็ยังดีกว่าที่ไม่ทำอะไรกันเลย...!!
มูลและเหตุ...ที่ทำให้พื้นที่ป่าลดลงทุกวันนี้ อันเนื่องจาก ป่าเป็นสมบัติของรัฐฯ ผู้บุกรุกคือประชาชน ซึ่งจักต้องเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดและแนวทางการทำงานใหม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเปิดเผย ข้อมูลมีสิทธิดูแลรักษาและได้ประโยชน์จากป่า ...กระตุ้นให้มีความรู้สึกรับผิดชอบและ ตระหนักในการเป็นเจ้าของ

Last Updated on Thursday, 26 June 2014 15:10

Read more...

'โครงการพัฒนาดอยตุงฯ'ต้นแบบการพัฒนาเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

'โครงการพัฒนาดอยตุง'ต้นแบบการพัฒนาเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2531 บนพื้นที่ดอยตุง จังหวัดเชียงราย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 93,515 ไร่ ให้ประโยชน์แก่ชาวบ้าน 29 หมู่บ้าน ประมาณ 11,000 คน ประกอบด้วยชนเผ่า 6 เผ่า ในอดีต ชาวบ้านบนดอยตุงไม่มีสัญชาติ อยู่ในโลกแห่งการเอาตัวรอดและความยากจนแร้นแค้น 

Last Updated on Thursday, 08 May 2014 14:01

Read more...

ติดอาวุธปัญญาเด็กดอยตุงภูมิคุ้มกันรอดพ้นยาเสพติด

20ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ จุดที่รวมแผ่นดินไทย ลาว และพม่า บรรจบไว้ด้วยกัน ที่ที่มีทัศนียภาพงดงามแต่แฝงไว้ด้วยฝิ่นและเฮโรอีนเกินกว่าครึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งโลก ที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นรากเหง้าของปัญหาอาชญากรรมและการกระทำอันทุจริตที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย แพร่สู่แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาทุกๆ ปี

Last Updated on Monday, 21 April 2014 17:31

Read more...

You are here: