Nan village changes farming practices to avoid burn-off woes

thenation1BAN Nam Chang village in Nan province has become a pioneer in tackling the seasonal haze problem in the North by changing its farming practices.


With summer set to begin soon, farmers will soon be setting their fields on fire to clear land for the new crop. This causes severe smog problems across the North every year and the Mae Fah Luang Foundation has been working with communities in Nan to solve this problem by helping farmers shift to more sustainable practices.

Read more...

ปลูกคน=ปลูกป่า แก้ปัญหาป่าหัวโล้น'น่าน'

dailynews01เพราะปริมาณน้ำกว่าร้อยละ 40 ที่ไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักของประเทศอย่างเจ้าพระยา มาจากแม่น้ำน่าน เมื่อพื้นที่ป่าต้นน้ำในเขตจังหวัดน่านที่ค่อย ๆ กลายเป็นภูเขาหัวโล้นและเห็นเด่นชัดจากทางอากาศโดยเฉพาะเมื่อล่วงเข้าสู่ฤดูแล้ง คนน่านจึงตกเป็นจำเลยแบบไม่มีทางปฏิเสธทันที


"ปัญหาที่แท้จริงก็คือความยากจน หากจะแก้ไขปัญหาหนึ่งต้องลืมเรื่องขอบเขตและกฎหมาย สองหากเหตุผลว่าทำไมป่าหายไป ต้องยอมรับว่าป่าหัวโล้นคือที่ทำกิน ป่าที่เหลือชาวบ้านใช้ประโยชน์สร้างรายได้เป็นแหล่งอาหาร สามฟื้นฟูป่าอย่างไร ฟื้นฟูให้สำเร็จไม่ใช่เสร็จ เป้าหมายคือต้องฟื้นฟูป่าให้ได้ 60% มีอะไรช่วยกันคิดถ้าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านอยากได้ เราจะสามารถแก้ปัญหาความยากจน และป่าหัวโล้นไปพร้อมกันได้" ณรงค์ อภิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม ศูนย์การเรียนรู้และเผยแพร่การพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุ

Read more...

คอลัมน์ Green Project: Urban Forest คนท้ายน้ำต้องเงี่ยหูฟังคนต้นน้ำ

posttoday01เมื่อช่วงต้นเดือน ผมเพิ่งไปเยือน จ.น่านมาครับ ผ่านกิจกรรม "เดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อป่าในเมือง" จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ไฮไลต์อยู่ตรงการนั่งรถตู้ขึ้นเขาลูกแล้วลูกเล่าไปดูป่าต้นน้ำในหลายพื้นที่ ได้เห็นการบริหารจัดการน้ำด้วยการสร้างฝายชุมชน ภายใต้การออกแบบของหน่วยงานราชการและเอกชน โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้ดูแล ตรงกับคำว่า "ประชารัฐ"

Read more...

คนน่านลุกขึ้นสู้ไม่เผาผีคนทำลายป่า จากต้นน้ำสู่เมือง สำนึกรักป่าล้มเหลวหรือไม่

ksl01รางน้ำสายเล็กๆ ที่ไหลแยกออกมาจากฝายแก้ง บ้านหัวน้ำ ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน โอบล้อมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน แถบนี้ ให้ได้รับประโยชน์จากการปลูกข้าว และปลูกพืชหลังนากว่า 2,000 ไร่


ที่นี่เป็นต้นแบบของการปรับปรุงฝายอีก 663 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ได้รับประโยชน์อีกกว่า 104,000 ไร่ ใน จ.น่าน แต่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้เครื่องมือชลประทานเหล่านี้บริหารจัดการน้ำ ถ้าไม่รักษาป่า รำพี และ จรัส ต๊ะแก้ว เป็นคู่สามีภรรยา ที่เกิดและอาศัยทำกินอยู่ที่นี่มานานมากพอที่จะเล่าถึงความเปลี่ยนแปลง หลังป่าฟื้นคืนกลับมา

Last Updated on Monday, 05 June 2017 10:55

Read more...

เหรียญอีกด้านของ'ป่าน่าน'ที่หายไป

bkkbuss01ทิวเขาสลับสูงต่ำไกลสุดสายตา ไม่ต่างจากลายเส้นสะบัดพู่กันของจิตรกร ต่างกันก็ตรง สีน้ำตาลอมเขียวที่ละเลงอยู่ตอนนี้ เป็นเนื้อที่ของป่ากว่า 1.8 ล้านไร่ที่ถูกถางหายไปจาก "ป่าน่าน" มันยังเป็นภาพเดียวกันกับ "ภูเขาหัวโล้น" ที่แพร่สะพัดและถูกพูดถึงอย่างเผ็ดร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อช่วงกลางปีพ.ศ. 2559 ถึงวันนี้ ป่าน่านที่เคยโด่งดังยังคงนิ่งเงียบ ไม่ต่างจาก"รอยแผลเป็น" ของเกษตรอุตสาหกรรมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

Read more...

You are here: