ความท้าทายของวิธีวิเคราะห์ที่ยั่งยืน(1): การคิดลดกับความไม่แน่นอน

settasartทุกวันนี้เราได้ยินหนาหูขึ้นเรื่อยๆ ว่า การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคแห่งความยั่งยืนจะต้องอาศัย

1. นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

2. การย้ายออกจากเศรษฐกิจเน้นวัตถุไปสู่เศรษฐกิจเน้นข้อมูลและบริการมากขึ้นเพื่อลดการตักตวงธรรมชาติและปริมาณขยะ ตลอดจน

3. การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค เพราะต่อให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่าเดิมออกมามากเพียงใด ถ้าผู้บริโภคไม่เลิกบ้าบริโภค สุดท้ายผลกระทบต่อธรรมชาติก็อาจไม่ดีขึ้น

Last Updated on Tuesday, 02 October 2012 18:17

Read more...

ผู้นำที่ทำลูกน้องหมดไฟ

boss_beating_fist_on__a_haรองศาสตราจารย์ ดร. ศิริยุพา รุ่งเริงสุขได้เขียนบทความให้ข้อคิดเกี่ยวกับลักษณะของผู้นำที่ทำให้ลูกน้องหมดอารมณ์อยากแสดงความคิดเห็น และหมดอารมณ์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยที่ตัวผู้นำเองก็ไม่มีเจตนามีอยู่ 3 ประการ คือ

Last Updated on Tuesday, 22 May 2012 13:03

Read more...

อุบัติเหตุทางการเงินเรื่องยากที่จัดการได้

financeวิกฤติการเงินในชีวิตที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน นิยามด้วยชื่อ “อุบัติเหตุทางการเงิน” เป็นภาวะที่ยากยิ่งสำหรับใครๆ หลายคนที่จะรับมือให้ผ่านไปได้อย่างไม่เจ็บปวด ภาวะที่รายรับมีไม่พอกับรายจ่าย กรณีที่ไม่ร้ายแรงมาก คือมีรายจ่ายที่ไม่คาดฝันก้อนโตระยะสั้นเข้ามาทำให้ปวดหัว เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมบ้าน รถยนต์ หรือค่าชดเชยความเสียหาย ฯลฯ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว หากไม่มีหรือมีไม่พอ ทางออก คือ การหาสินเชื่อมาแก้ปัญหา หรือในกรณีที่รุนแรงกว่า เช่น ภาวะตกงานสูญเสียรายได้ระยะยาว ปัญหาการหย่าร้างหรือสูญเสียคู่สมรสที่เป็นเสาหลักของครอบครัว หรือ เกิดเหตุพิบัติภัยที่ทั้งสูญเสียรายได้และสูญเสียทรัพย์สินในเวลาเดียวกัน

Last Updated on Friday, 02 March 2012 12:28

Read more...

ลัทธิบริโภคนิยม

Pat_420ปัญหาใหญ่ของคนไทยส่วนใหญ่ก็คือปัญหาหนี้สิน ทั้ง ที่เป็นหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบจนมีข้อเรียกร้องให้ทางการเข้ามาช่วยเหลือ แก้ไขก็ต้องยอมรับว่าคนเป็นหนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากความยากจนที่ไม่มีรายได้ เช่น ตกงาน แต่ก็มีคนอีกจำนวนหนึ่งที่แม้จะมีรายได้แต่ก็เป็นหนี้ ซึ่งเป็นเพราะมีการใช้จ่ายมากกว่ารายได้  ซึ่งผู้เขียนก็อยากจะย้ำไว้ ณ ที่นี้นะคะว่า การเป็นหนี้นั้นเป็นการนำเอาเงินในอนาคตมาใช้ในวันนี้และหากเป็นเช่นนี้ต่อ เนื่องเมื่ออนาคตมาถึงท่านก็ต้องใช้หนี้และเป็นวัฏจักรเช่นนี้ทำให้ไม่หลุด พ้นจากวงจรความยากจน  ในขณะที่การออมนั้นเป็นการเก็บเงินในวันนี้เอาไว้ใช้ในอนาคต และจะมีชีวิตในอนาคตที่มั่นคงและมีเกียรติมีศักดิ์ศรี 

Last Updated on Wednesday, 11 January 2012 13:04

Read more...

ความทะนงตนของแมลงวัน

flyเรื่องมีอยู่ว่า แมลงวันตัวหนึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งเที่ยวบินเร่ร่อนหาของกินไปทั่ว และไม่ได้คิดถึงอะไรมากนัก นอกจากคิดว่าตนเองมีความสุขสบายดีแล้วที่มีชีวิตแบบนี้ เพราะเป็นผู้ไม่มีภาระและไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย วัน หนึ่งแมลงวันตัวนี้บินเตร็ดเตร่ไปหาของกินแล้วพบฝูงมดง่ามฝูงหนึ่งกำลังขน อาหารไปสู่รังอย่างขะมักเขม้น แมลงวันปล่อยเสียงหัวเราะออกมาอย่างเย้ยหยัน มดง่ามตัวหนึ่งได้ยินดังนั้นจึงเงยหน้าขึ้นมองแล้วถามแมลงวันว่า “มีใครในหมู่พวกเรา ทำให้ท่านขบขันถึงปานนั้นหรือ” แมลงวันร้องบอกอย่างเย้ยหยัน “ข้า มิได้ขบขันผู้ใดผู้หนึ่งในหมู่ท่าน แต่ข้าพเจ้ารู้สึกเวทนาในชะตาชีวิตของพวกเจ้ามากกว่าที่พวกท่านต้องทำ งานอยู่ตลอดเวลาจึงจะมีอาหารประทังชีวิต ผิดกับตัวข้าพเจ้าที่ไม่ต้องทำอะไรเลย แต่สามารถหาอาหารมาปรนเปรอกระเพาะได้ตลอดเวลา”

Last Updated on Thursday, 15 December 2011 09:19

Read more...

You are here: