การรับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

2562

   รับสมัครนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

     ตามที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/มหาวิทยาลัยพะเยา/มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสนับสนุนการศึกษา ตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

 

 

ประกาศ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ 10 /2562

เรื่อง··· การรับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี·

ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/มหาวิทยาลัยพะเยา/มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสนับสนุนการศึกษา ตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน 6 ทุน ได้แก่

คณะผลิตกรรมการเกษตร

1.1    สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

1.2    สาขาพืชศาสตร์ (ไม้ผล/พืชผัก/พืชสวนประดับ)

1.3    สาขาพืชไร่

2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน 2 ทุน ในสาขาดังต่อไปนี้

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต

2.1    สาขาภาษาอังกฤษ

2.2    สาขาภาษาจีนศึกษา/สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ/สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

2.3    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.4    สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

2.5    สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

2.6    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2.7    สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

3. มหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน 15 ทุน

 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายจำนวน 5 ทุน

เพื่อให้การเลือก และการพิจราณานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและโปร่งใส มูลนิธิฯ จึงกำหนดเกณฑ์การพิจราณาคัดเลือก ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1     เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนของสำนักงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือมีเอกสารรับรองว่ามีภูมิลําเนาในพื้นที่โครงการพัฒนาขยายผลนั้นๆ ของมูลนิธิฯ ภายในประเทศไทย (คพต)

1.2    เป็นบุตร/บุตรีพนักงานมูลนิธิฯ โดยบิดาหรือมารดาต้องได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของ มูลนิธิฯ (ทั้งประเภทรายวันและรายเดือน) เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป

1.3    เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (โรงเรียนห้วยไร่สมัคคี)

1.4    เป็นผู้ที่จบการศึกษาในศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับสายสามัญหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50

1.5    เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนด

2. เงื่อนไข ทุน และสิทธิประโยชน์ 

2.1          เงื่อนไข

2.1.1             ต้องประพฤติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด

2.1.2             ต้องปฏิบัติตามตกลงของมหาวิทยาลัยฯ และมูลนิธิฯ กำหนด

2.1.3             ต้องทำงานกับมูลนิธิฯ หลังจากสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด

2.1.4             ไม่รับทุนการศึกษาจากองค์กรอื่น

2.1.5              เข้าร่วมกิจกรรมตามที่มูลนิธิฯ และของมหาวิทยาลัยที่ผู้รับทุนศึกษากำหนด โดยกิจกรรมที่จะต้องเข้าร่วมกับทางมูลนิธิฯ

2.1.6 หลังเรียนจบ 

 ผู้รับทุนต้องกลับมาทำงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จำนวน 1 เท่า จากที่ได้การศึกษา

2.2            ทุนและสิทธิประยชน์ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามการพิจราณาของคณะกรรมการเป็นกรณีๆ ไป ดังนี้

2.2.1             ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดเวลาตลอดหลักสูตรการศึกษา

2.2.2             ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตรการศึกษา

2.2.3             ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน

3. ระยะเวลารับสมัครทุนการศึกษา 

 กำหนดเปิดรับสมัครรอบแรก 

 1. ตั้งแต่วันที่ 19 เดือนมกราคม 2562 ถึง วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์  

 2. คัดเลือกทุนการศึกษา (สัมภาษณ์) เดือนเมษายน 2562 

กำหนดเปิดรับสมัครรอบสอง 

 1. ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม ถึง วันที่ 20 เดือนมิถุนายน

2. คัดเลือกทุนการศึกษา (สัมภาษณ์) เดือนกรกฎาคม 2562

*ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนั้นผู้ที่สนใจขอรับและส่งใบสมัครตัวเองได้ที่

1.  ส่วนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน (สำนักงานพื้นที่การเรียนรู้ฯ หมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น ม.18 ใกล้อ่างเก็บน้ำ)

2. ส่วนงานพัฒนาสังคม (สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ)

3. Facebook; Faidee youth camp และ Line : youthcenter

4. หลักฐานประกอบการสมัคร

4.1 สําเนาทะเบียนบ้าน

4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

4.3 สําเนาทะเบียนบ้านโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (กรณีผู้ที่ขึ้นทะเบียนในสําเนาทะเบียนบ้านของ

สํานักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ)

4.4 สําเนาบัตรประจําตัวสมาชิกโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (กรณีผู้ที่ขึ้นทะเบียนในสําเนาทะเบียน

บ้านของสํานักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงๆฯ)

4.5 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนหรือ 6 ภาคเรียนที่มีการรับรองสําเนาถูกต้องและมี

ตราประทับจากโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ

4.6 ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาและชุมชน เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากครู

หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

4.7 รูปถ่ายหน้าตรง (สี หรือขาวดํา) ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ

4.8 สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานของบิดาหรือมารดา (กรณีเป็นบุตร/บุตรีพนักงาน)

5. การคัดเลือก

มูลนิธิฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร โดยสมัครขอรับทุนต้องมาแสดงตนและเข้าสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองในวัน เวลา สถานที่ที่จะกำหนด ณ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทั้งนี้ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6.   การประกาศผล

มูลนิธิฯ จะติดประกาศผลการเลือก ณ สำนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และสำนักงานโครงการพัฒนาขยายผลฯ ของมูลนิธิฯ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม  2562

(หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

 

ติดต่อขอใบสมัครทุนการศึกษา ได้ที่ 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Last Updated on Friday, 05 April 2019 09:50

You are here: