การรับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

scholarship2561

   รับสมัครนักเรียน เข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

     ตามที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/มหาวิทยาลัยพะเยา/มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสนับสนุนการศึกษา ตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

ประกาศ 

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที่ 22 /2560

เรื่อง··· การรับสมัครนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี·

ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/มหาวิทยาลัยพะเยา/มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสนับสนุนการศึกษา ตามหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน 3 ทุน ได้แก่ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร

1.1   สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

1.2   สาขาพืชศาสตร์ (ไม้ผล/พืชผัก/พืชสวนประดับ)

1.3   สาขาพืชไร่

  1. 2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน 2 ทุน ในสาขาดังต่อไปนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

2.1   สาขาภาษาอังกฤษ

2.2   สาขาภาษาจีนศึกษา/สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ/สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

2.3   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.4   สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

2.5   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

2.6   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

2.7   สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  1. 3. มหาวิทยาลัยพะเยาจำนวน 15 ทุน
  1. 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจำนวน 5 ทุน

เพื่อให้การคัดเลือก และการพิจารณานักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และโปร่งใส มูลนิธิฯ จึงกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

/1.คุณสมบัติ...


 

  1. 1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1   เป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านของสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือมีเอกสารรับรองว่ามีภูมิลำเนาในพื้นที่โครงการพัฒนาขยายผลนั้นๆ ของมูลนิธิฯ ภายในประเทศไทย หรือ

1.2   เป็นบุตร/บุตรีพนักงานมูลนิธิฯ โดยบิดาหรือมารดาต้องได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของมูลนิธิฯ (ทั้งประเภทรายวันและรายเดือน) เป็นระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป หรือ

1.3   เป็นนักเรียนที่กำลังสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

1.4   เป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาสายสามัญและมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

1.5   เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่แต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กำหนด  

  1. 2. เงื่อนไข ทุน และสิทธิประโยชน์ 

2.1   เงื่อนไข 

2.1.1         ต้องประพฤติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด 

2.1.2         ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัยฯ และมูลนิธิฯ กำหนด 

2.1.3         ต้องทำงานกับมูลนิธิฯ หลังจากสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด 

2.2   ทุน และสิทธิประโยชน์ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามการพิจารณาของคณะกรรมการเป็นกรณีๆ ไป ดังนี้ 

2.2.1         ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา 

2.2.2         ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตรการศึกษา 

2.2.3         ได้รับค่าใช้จ่ายรายเดือน

  1. 3. การรับสมัคร

กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (*ยกเว้นมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 15 มกราคม 2561) ทั้งนี้ผู้ที่สนใจขอรับและส่งใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

-        ส่วนงานบุคคล สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (บุตร/บุตรีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ)

-        ส่วนงานพัฒนาสังคม สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (กรณีผู้ที่ขึ้นทะเบียนในสำเนาทะเบียนบ้านของสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ)

-        กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสยุมพร 096-404-2606

/4.หลักฐาน...

 

  1. 4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

4.1   สำเนาทะเบียนบ้าน

4.2   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4.3   สำเนาทะเบียนบ้านโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (กรณีผู้ที่ขึ้นทะเบียนในสำเนาทะเบียนบ้านของสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ)

4.4   สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกโครงการพัฒนาดอยตุงฯ (กรณีผู้ที่ขึ้นทะเบียนในสำเนาทะเบียนบ้านของสำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ)

4.5   ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียนหรือ 6 ภาคเรียนที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องและมีตราประทับจากโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ

4.6   ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาและชุมชน เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากครู หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น

4.7   รูปถ่ายหน้าตรง (สี หรือขาวดำ) ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ

4.8   สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของบิดาหรือมารดา (กรณีเป็นบุตร/บุตรีพนักงาน)

  1. 5. การคัดเลือก

มูลนิธิฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องมาแสดงตนและเข้าสอบสัมภาษณ์ด้วยตนเองในวัน เวลา สถานที่ที่จะกำหนด ณ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ  ทั้งนี้ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

  1. 6. การประกาศผล

มูลนิธิฯ จะติดประกาศผลการคัดเลือก ณ สำนักงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สำนักงานประสานงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และสำนักงานโครงการพัฒนาขยายผลฯ ของมูลนิธิฯ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18  เดือน ธันวาคม 2560

(หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

ลิงค์สำหรับโหลดใบสมัครทุนการศึกษา
http://www.maefahluang.org/scholarship2018.pdf

Last Updated on Sunday, 24 December 2017 17:09

You are here: