หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ

02
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
01 
  หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบาย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนทั้ง 7 มาตรการ และเกิดการขับเคลื่อนตามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 250 คน ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
03 04 
 05
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ได้บรรยายสรุปในมาตรการที่ 6 แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่รากเหง้า คือ ความยากจนและขาดโอกาส ด้วยการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ดำเนินงานพัฒนาทุกมิติโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ทำจากล่างขึ้นบนตามปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และบูรณาการทั้งแนวราบ (Horizontal) และแนวดิ่ง (Vertical) โดยการพัฒนาต้องมาคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย และต้องดำเนินงานทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของยาเสพติด จึงจะแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคงของชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

Last Updated on Friday, 05 April 2019 10:04

You are here: