ข่าวกิจกรรม

# Article Title
1 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงต่อยอด กล้าดี สู่ดินดี ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืน
2 กล้า...ดี
3 ประกวดวาดภาพ "รักสมเด็จย่า"
4 โครงการศิลปะเพื่อชีวิต ( Art For Living )
5 มูลนิธิสยามกัมมาจล เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
6 โครงการปลูกกล้วยเพื่อทําแนวกันไฟสีเขียวรอบพระตําหนัก
7 ประเพณีเดินจาริกแสวงบุญสักการะพระบรมธาตุเจ้าดอยตุง ตามรอยครูเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา 9 มีนาคม 2552
8 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปี 2551 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคโนโลยีการกำจัดขยะตามแนวพระราชดำริ
You are here: